OUR STORY

Vision & Goal


วิศัยทัศน์และเป้าหมาย

Vision

 

เผื่อผลิตและพัฒนาเนื้อวัวไทยให้มีคุณภาพสูงสุด ควบคุม ตรวจสอบ และใช้เทคโนโลยีในการผลิต ส่งเสริมการบริโภคเนื้อวัวไทย

และ ส่งเสริมการเกษตรเนื้อวัวของเมืองไทยให้เป็นสากล เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

 

Goal

  • พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทันสมัย ปลอดภัย
  • สร้างความพึงพอใจในเนื้อวัวไทย
  • คัดสรรเนื้อวัวไทยที่มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมเกษตรมีรายได้ มีอาชีพ
  • ร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้า
  • แหล่งผลิตเนื้อวัวไทยเพื่อการส่งออก